*برای مشاهده به ادامه مطلب بروید*


عقاب فیلیپینی نادر ترین گونه عقاب

دنیاست. این عقاب در اخطر انقراض

کامل قرار دارد و هم اکنون تنها در

 چهار جزیره از مجمع الجزایر فیلیپین

یافت می شود.