*برای مشاهده به ادامه مطلب بروید*
بیابان ها، مناطق خشکی هستند که طی سال کم تر از25

سانتیمتردر آن ها باران می بارد. بیابان های دنیا را به 4

گروه تقسیم کرده اند. 1- بیابان های گرم که به طور کلی

در مناطق استوایی قرار دارند و بسیار گرم هستند و آب

در آنجا به سرعـت بخـار می شود .2- بیابان های سرد

ساحلی که به علت قرار گرفتن در کنار جریان های سرد

اقیانوسی مناطق سردی هستند. 3- بیابان های زمستان

سرد که دمای آن ها در فصل های مختلف دمای متفاوتی

دارند 4- بیابان های قطبی؛ در این بیابان ها حتی بخار آب

هم در آنجا یخ می زند.