*برای مشاهده به ادامه مطلب بروید*

 
چربی شیر نهنگ 10 برابر چربی شیر انسان اسـت

تغزیه نوزادی که 10 تا 12 ماه را در رحم مادر سپری

کرده و هنگام تولد حدود یک سوم اندازه مادر خود است

کار آسانی نیست . شیر نهنگ حدود 50 درصد چربی

 دارد این ماده غذایی پر انرژی در رشد نوزاد نهنگ

که روزانه حدود 90 کیلوگرم به وزن آن افزوده میشود

نقش حیـاتی دارد.