*برای مشاهده به ادامه مطلب بروید*بیماری های قلبی به تنهایی بیشتر از تمام انواع سرطان باعث مرگ

انسان ها می شود. در حقیقت، بیماری قلبی حتی از جنگ و تصادف

نیز کشنده تر اســت. بر اساس آمار سازمان بهداشـت جهانی، بیماری های

قلبی و عروقی عامل بیش از 40 درصد مرگ و میر در جهان هستند.