*برای مشاهده به ادامه مطلب بروید*


اگر روی شیشه لایه ای از دی اکسید تیتانیوم پوشانده شود، وقتی

 تابش فرابنفش با شیشه برخورد می کند، این لایه با مواد آلی و

 آلوده کننده شیشه واکنش نشان می دهد و آن را به آب و دی اکسید 

کربن تجذیه می کند. اما یک ویژگی دیگر هم است که باعث می شود

 شیشه های پوشیده شده با دی اکسید تیتانیوم خود شوینده باشند. این

 پوشش باعث می شود شیشه آب دوست شود و آب را به سطح خود

 جذب کند. بنابر این وقتی باران می بارد، قطرات باران به صورت

 قطره قطره روی شیشه جمع نشوند؛ بلکه به صورت یک دست روی

 شیشه پخش می شوندو نه تنها رد های لکه لکه ی آن ها به جا نمی ماند؛

 بلکه کثیفی های روی شیشه را هم می شویند و از روی شیشه پایین

 می ریزند.