*برای مشاهده به ادامه مطلب بروید*گرم کردن باعث شارژ شدن باتری نمی شود؛ بلکه باعث می شود

واکنش هــای شــیمیایی درون باتری که تولید الکتریســیته هستند ،

بهتر انجام شوند. وقتی باتری دشارژ شده به حالتی رسیده که انرژی

شیمیایی اش بیشتر از این به انرژی الکتریکی تبدیل نمی شود. ولی

گرم کردن باعث می شود این واکنش ها کمی بیشتر جلو بروند و ته

مانده انرژی شیمیایی باتری هم به الکتریســیته تبدیل شود.