*برای مشاهده به ادامه مطلب بروید*اغلب پرندگان در روشنایی کم شب ها به سـختی

قادر به دیدن هســــتند. این موضــوع به این دلیل

است که تعداد سلول های مخروطی شبکیه چشم

آنها که برای دیدن در روشنایی زیاد و دید رنگـی

تکامل یافته بسیار بیشتر از سلول های استوانه ای

است که برای دیـدن در روشنایــی کم و دید سـیاه

و سفید تکامل یافته اند. به جز جغد ها و چند گونه
 
خاص دیگر از پرندگــان، اغلب پرنده ها ترجیـح

می دهند شب را در آرامش و امنیت بگذرانند.