*برای مشاهده به ادامه مطلب بروید*میکروفون صدا را به جریان های کوچک الکتریکی

تبدیل می کند. امواج صدا یک دیافراگم (پرده لرزان)

کوچک را می لرزانند و این لرزش باعث حرکت یک

آهن ربای کوچک در کنار یک سیم پیچ می شود(گاهی

هـم بر عکس، سیم پیچ تکان می خورد). در برخـی

میکروفون ها نیز لرزش دو پرده خازن نسبت به هم

باعث تغییر ولتاژ به صورت خیلی جزئی می شود. این

تغییر الکتریکی کوچک نماینده و معادل لرزش های

کوچک هـوا یا همان صدا هســتند و می تـوانند بعداً

تقویت شوند و از طریق لرزاندن یک دیافراگم دیگر

موجدداً به صدا تبدیل شوند.