*برای مشاهده به ادامه مطلب بروید*فسیلی شدن یا سنگواره شدن زمانی رخ می دهد که مواد

معدنی موجود زنده ، جایگزین مواد اصلی تشکیل دهنده

بدن موجود زنده بشوند. این اتفاق نیاز به هزاران و گاهی

میلیون ها سـال دارد. ولـی در این حالت هـم ممکن است

برخی مواد اصلی تشکیل دهنده بدن موجود زنده دستنخورده

باقی بمانند. برای تعیین سن یک سنگواره از ایزوتوپ های

رادیواکتیو عنصـر های بسیار کمیاب مثل آرگـون و رادون

استفاده می کنند. با استفاده از درصد ایزوتوپ های رادیواکتیو

(که به مرور زمان درصـدشان کاهش می یابد) نسبت به

ایزوتوپهای غیر رادیواکتیو می توان حدس زد چقدر از

زمانی که این سنگ تشکیل شده می گذرد.