*برای مشاهده به ادامه مطلب بروید*دندان سالم هرگز سفید نیست. گرچه رنگ می نای دندان سفید

مایل به آبی است؛ ولی این ماده شفاف است و رنگ زرد عاج

دندان که زیر مینا قرار دارد باعث می شود دندان زرد به نظر

برسد. دندان های تیره تر ناشی از مشکلات متابولیک هستند

و جرم گیری یا سفید کردن دندان ها آن ها را برای همیشه 

ضعیف می کند.