*برای مشاهده به ادامه مطلب بروید*مغز ما حرکت هواپیما یا هر شیء دیگری را بر اساس سرعت

عبور ظاهری آنها در میدان دید انجام میدهد. چون هواپیما در

ارتفاع و فاصله ی زیادی پرواز میکند سرعت جابجایی زاویه ای

آنها نسبت به میدان دید ما نسبتاً کند است و بنابراین ما احساس

میکنیم هواپیما به کندی حرکت میکند.البته مغز وقتی شئی را در 

فاصله ی دوردست تشخیص دهد،خود به خود درکی دقیق تری 

از سرعت واقعی حرکت آن جسم پیدا میکند؛ ولی فاصله و ارتفاع 

اغلب هواپیماها آنقدر زیاد است که مغز ما نمیتواند این  فاصله را 

به دقت تشخیص دهد. بنابراین در تشخیص سرعت نیز دچار خطا 

میشود و ما حس میکنیم هوا پیما به کندی حرکت میکند.