*برای مشاهده به ادامه مطلب بروید*خـوردن تخمه نه تنها دندان را تقویت نمی کند؛

بلکه بـه آن اسیب هم می رساند.حــدود یک 

مـلـیـون سال است عــادت کرده ایم غذای خـود

را بــپزیم؛ در نتیجه قــدرت آرواره و دندان هــای 

ما کـاهش یافته و خیـلی از تـوانایی های مرتبط با

خوردن غـذاهای سفت و خام مثـل گوشت خام، 

استخوان یا دانه های گیاهــی را از دست داده ایـم.

گرچه دانه های گیاهی را از دسـت داده ایم. گر 

چه دانه های گیاهـــی (از جـمله اجیل و تخمــه) 

همیشه جزء غذاهای بشر بـوده؛ ولــی مدت هاست

که دندان های ما چندان تحمل دانه های سخت را 

ندارند.