*برای مشاهده به ادامه مطلب بروید*


در بهار سال 2011 جایاســیمها راویرالا از

هندوستان توانست یک عـدد 264 رقمــی در

سیستم دوتایی (صفر و یک) را در یک دقیقه

حفظ کند و به خاطر بیاورد. رکورد جهان فعلا

در همین حد اســت.