*برای مشاهده به ادامه مطلب بروید*لاک پشـت ها به جز چند سال ابتدای عمرشان که اندازه ی کوچکی دارند، 

چنـدان در معرض خطر شکار شدن نیستند. پس از آن لاک سخت و سبک 

زندگـی صلـح طلـبانه آن ها خطر مرگ را تا حد زیادی کاهش می دهد. به 

عـلاوه لاک پشـت ها می توانند در برابر خشک سالی و قحطی مقـاومــت 

بالایــی داشته باشند. سوخت و ساز بدن آن ها نیز پایین است و اصولا حال

زنـدگی پر درد سر و سریعی به سبک من و شما را ندارند. بنا بر این بیشتر

آن ها می توانند تا 70 سال عمر کنند و در برخی گونه ها حتی تا 188 سال.