*برای مشاهده به ادامه مطلب بروید*
بله، پشت سر ماشین ها منتطقه ای از هــوای کم فشار وجود دارد که

اگـر در آن محدود رانندگـی کنیم . حدود 17 درصد سـوخت کم تـری 

مصرف می شود چون با مقاومت کمتر هوا روبه رو می شوید. شرط

استفاده از این منطقه کم فشار ماندن در نقطه مناسب و چپ راست نکردن

مسیر خودرو است. اما دقت کنید به ازای هر 10 کیلومتر بر ساعت که به

سرعت خودرو ها افزوده می شود، فاصله دو خودرو باید یک متر بیشــتـر

شود؛ یعنی مثلا در سرعت 70 کیلومتر بر ساعت باید فاصله ی دو خودرو

هفت متر باشد.