*برای مشاهده به ادامه مطلب بروید*

آتش از گاز و گاهی پلاسمای داغ تشکیل شده است و به همین دلیل

چگالی کمتری از هوای سرد تر اطرافش دارد. پس سبک تر است

و طبق اصل شـــناوری ، فشار هوای سرد و سنگین تر، آتش گرم و 

ســبک تر را به سمت بالا می رانـد . ولی آتش به محض این که از

مرکز حرارت دور شد تا حدی خنک می شود که درخشش خود را

از دست می دهد و به صورت دود و خاکـستر داغ به هوا می رود.

جالب اینجاست که در ایستـگاه فضایی بین المللی که بی وزنی حاکـم

است، شعله به صورت کروی می سوزد و زود خفه می شــود.