*برای مشاهده به ادامه مطلب بروید*وقتی پشه انسان را نیش می زند،برای اینکه موقع خوردن خون آدم

اذیت نشود و خون ناگهان در دهانش لخته نشود، کمی از بذاق خود را

به محل گزیدگی وارد می کند تا جلوی انعقاد خون را بگیرد. خود نیش

پشه هم می تواند حامل آلودگی باشد. ورود نیش و آلودگی های احتمالی 

آن و از آن مهم تر ورود بزاق پشه به زیر پوست انسان باعث ایجاد

واکنش های حساسیتی و ملتهب شدن پوست می شود. بیماری هایی که پشه 

ناقل آنهاست،مثل مالاریا همین طور منتقل می شود.