*برای مشاهده به ادامه مطلب بروید*
سازنده ترین كلمه" گذشت" است... آن را تمرین كن


پر معنی ترین كلمه" ما" است...آن را بكار ببند.


عمیق ترین كلمه "عشق" است... به آن ارج بنه


بی رحم ترین كلمه" تنفر" است...از بین ببرش.


سركش ترین كلمه" هوس" است...بآ آن بازی نكن.


خود خواهانه ترین كلمه" من" است...از ان حذر كن


ناپایدارترین كلمه "خشم" است...ان را فرو ببر


 بازدارترین كلمه "ترس"است...با آن مقابله كن


 با نشاط ترین كلمه "كار"است... به آن بپرداز


 پوچ ترین كلمه "طمع"است... آن را بكش


 سازنده ترین كلمه "صبر"است... برای داشتنش دعا كن


 روشن ترین كلمه "امید" است... به آن امیدوار باش


ضعیف ترین كلمه "حسرت"است... آن را نخور