*برای مشاهده به ادامه مطلب بروید*


 


اصطکاک مداوم، گرما و عرق باعث می شـود مواد رنگی پوشـاننـده 

سطح رنگ شده پلاستیک ها به مرور کنده شود و رنگشان تغییر کند.هر 

محصول پلاستیـکی که در سطحـش رنگ اضافه شده باشد می تواند دچـار
 
این تغیـیـر رنگ بشود. از همه بیشتر می توان این تغییر رنگ را در بعضی

گوشی های موبایل دید که مدتی از خریدشـان گذشته است و دکمه های آنها

بر اثر استعمال زیاد رنگ باخته اند. تابش اشعه فرابنفش آفتاب هم می تواند

موجب همین رنگ پریدگی بشـــود.