*برای مشاهده به ادامه مطلب بروید*


این فقط مربوط به دوغ نیست. ماست و دوغ به دلیل داشتن برخی پپتید های

موجود در کازئین و پروتئین های سرم شیر (مثل تریپتوفان) این ویژگی را دارند.

خود شیر هم می تواند به عنوان یک داروی خواب آور مناسب استفاده شود.

البته برای کسانی که به شیر حساسیت نداشته باشند.