*برای مشاهده به ادامه مطلب بروید*


نخستین جـهانگرد مهم ایرانـی ناسر خوسرو قبادیـانی

بود که در قرن چـهارم و پنجـم هجری (یازدهم میلادی)

می زیست و سرزمین های گوناگونی از قبیل آذربایجان،

ارمنستان، آسیای صغیر، حلب، طرابلس، شام، سوریه،

فلسطـین، جزیرۀ العرب، تونس و سودان راسیاحـت کرد

و سه یا شش سال هم در پایتخت فاطمیان یعنی مصر اقامت

کـــــرد.