*برای مشاهده به ادامه مطلب بروید*
کبودی دست به خاطر گشاد شدن عروق ضربه خورده و حتی پارگی 

برخی از آن ها در محل ضربه رخ می دهد. وقتی به یکی از بافت های

بدن ضربه می خورد بدن شروع به ترمیم بافت آسیب دیده می کند. برای 

این منظور رگ های خونی آن ناحیه گشاد می شوند و خون رسانی به آنجا

زیاد می شود. جا هایی هم که دچار پارگی مویرگ شده اند، خون خارج 

شده در میان بافت ها لخته می شود و این لخته به رنگ کبود دیده می شود.

سپس ظرف چند روز سلول های دستگاه ایمنی لخته های زیر پوستی را 

می خورند و از بین می برند.