*برای مشاهده به ادامه مطلب بروید*




وقتی که ماه در این طرف زمین است،در آن طرف زمین دیده نمی شود!

ماه هم مثل خورشید طلوع وغروب دارد.اما از آن جا که به دور زمین 

می چرخد، زمان طلوع و غروب ماه طی ماه قمری تغییر می کند. ماه 

بدر از غروب تا سحر در آسمان است و ماه نو از طلوع آفتاب تا غروب

آفتاب. در روز های اول ماه باید بعد از ظهر ها و پس از شامگاه منتظر 

دیدن ماه بود و در روز های پایان ماه نیز قبل از ظهر ها و پیش از سپیده.