*برای مشاهده به ادامه مطلب بروید*
کوچک ترین آفتاب پرست دنیا آفتاب پرست کوتوله نام دارد که طول آن

فقط 5/2 سانتی متر است. این جانور معمولاً در روی برگ های کف 

جنگل زندگی می کند. طول بیشتر آفتاب پرست ها طول بیشتر آفتاب پرست ها

بین 17 تا 25 سانتی متر است؛اما طول برخی از آن ها به60 سانتی متر

هم  می رسد. بیشتر آفتاب پرست ها از حشرات تغذیه می  کنند؛ اما

بعضی از انواع بزرگ آن ها پرندگان را نیز می خورند.