*برای مشاهده به ادامه مطلب بروید*


۵۰ 
سال نوری آن‌ طرف‌ تر از کره زمین، ستاره‌ای به نام لوسی وجود 

دارد که هسته‌ اش تبدیل به الماس شده است. هسته‌ ی این ستاره در واقع 

بزرگترین الماس در کهکشان است. وزن این الماس ۱۰ میلیارد تریلیون

تریلیون قیراط است؛ که مسلما حتی تصور چنین چیزی برای بشر دشوار

است. سنگین‌ترین الماسی که بر روی زمین وجود دارد الماسی است به 

وزن حدودا۵۰۰ قیراط.

زمانی که سوخت ستاره‌ای، معمولا هیدورژن، به پایان می‌رسد منجربه 

ایجاد هسته‌ای بلور شده و داغ می‌شود. برای سال‌ها محققان بر این عقیده

بودند که هسته ساخته شده از کربن به الماس تبدیل می‌شود، اما این یک 

فرض است و مدرکی برای دفاع از آن وجود ندارد. اما در ۲۰۰۴، 

منجمان مشخص کردند که لوسی حقیقتا هسته‌ی بسیار بزرگی از الماس

 دارد و مدلی از آن را ارایه کردند.