*برای مشاهده به ادامه مطلب بروید*

این تصویر ماهواره ای در واقع مرز بین شب و روز را در یک خط

منحنی نشان می دهد و در آن تقسیم دو فضا بسیار زیبا نشان داده شده

است. تصویر از ناسا است