*برای مشاهده به ادامه مطلب بروید*
خروسها چطوروقت سحر را درست پیش بینی میکنند؟ 

خروس ها، مانند بقیه جانوران یا بهتر بگوییم همه جانداران دارای
 یك سیستم زمان سنجی زیستی هستند كه چرخه های روزانه، ماهانه 
و سالانه را در بدن آنها تنظیم میكند. آوازخوانی در خروس نیز مانند
 بقیه پرندگان تابع چرخه های روزانه است كه در اصطلاح به آن
Circadian Rhythms، میگوییم. به عبارت دیگر ساعت درونی
 مغز خروس جوری تنظیم شده است كه كمی پیش از دمیدن سپیده صبح،
 زنگ میزند و در آن زمان است كه خروس مشغول خواندن میشود. 
جالب است بدانید كه اگر ساعت زیستی یك خروس كه در همسایگی
 چند خروس دیگر زندگی میكند، زودتر زنگ بزند، میتواند كل خروسهای
 همسایه را به خواندن تحریك كند! تنظیم كننده اصلی چرخههای روزانه
 خواندن در خروسها، طول روز و اختلاف میان نور روز و تاریكی شب
 است. به همین دلیل، نورهای مصنوعی مانند چراغهایی كه تا صبح روشن 
میمانند، مانند پروژكتورها، تنظیم ساعت درونی جانورانی مانند خروس را
 برهم میزند. به همین دلیل است كه برخی خروس های بی محل، در ساعت هایی
 غیر از صبح شروع به خواندن میكنند!

دلیل اینكه چرا خروس باید آمدن صبح را كمی پیش از طلوع آفتاب درك كند، این
 است كه این كار، زمان شروع شكار حشرات و یا شروع مراقبت از قلمروی خروس
 را نشان میدهد. در اصل مهمترین دلیل خواندن خروس، برای حفظ قلمرو است. وقتی
 خروسی میخواند در حقیقت به خروسهای دیگر اعلام میكند كه «اگر به حریم قلمروی 
من تجاوز كردید، باید منتظر مبارزه باشید» به خاطر همین است كه خروسها معمولا 
از یك نقطه بلند شروع به خواندن میكنند. با این كار هم صدایشان دورتر میرود و هم
 بیشتر میتوانند به چشم بیایند و ابهت خود را نشان دهند!