*برای مشاهده به ادامه مطلب بروید*چون ماه دارد روز به روز از زمین دور می شود! بر اساس جدید

 ترین مدل سازی های اخترشناسی56/4 میلیارد سال پیش، جسمی

 به اندازه نصف زمین به زمین اولیه بر خورد کرد و ماه از بقایای

 این برخورد متولد شد. جزر و مد گرانشی متقابل زمین و ماه باعث 

شد که آرام آرام از انرژی درون وضعی زمین کاسته شده و به انرژی 

دوران انتقالیماه افزوده شود که حاصل آن، کند شدن دوران وضعی

 زمین وافزایش دوره گردش انتقالی ماه بود. در حال حاضر، ماه

هر سال حدود 3 سانتی متر از زمین دور تر می شود.