*برای مشاهده به ادامه مطلب بروید*در زمستان که برگ درختان میریزد، درختان فتوسنتز نمی کنند و در
نتیجه اکسیژن هم تولید نمی کنند، حتی در گیاهان همیشه سبز هم میزان
فتوسنتزدر گیاهان کاهش میابد زیرا توانایی جذب آب در گیاهان به دلیل
سردی هوا کاهش میابد.اکسیژنی که گیاهان بر اثر فتوسنتز آزاد میکنند،
اکسیژنی است که از تجزیه ی آب آزاد میشود. البته نگران کاهش اکسیژن
زمین نباشید;چرا که وقتی اینجا زمستان است در نیم کره ی جنوبی تابستان 
است و از آن مهم تر جنگل های حاره ای استوایی همیشه به تولید اکسیژن
مشغولند.