*برای مشاهده به ادامه مطلب بروید*
یک ایربگ استاندارد 40 هزارم ثانیه برای باد شدن نیاز دارد.
 طی این مدت سر سرنشینان خودرویی که تصادف کرده هنوز
 حرکت زیاد نکرده است و قبل از اینکه خیلی دیر بشود و سر
 آن ها به جایی بر خورد کند ایربگ باد شده و جلوی ضربه را 
می گیرد.اگر ایربگ لحظه ای دیر عمل کند گویا هرگز عمل
 نکرده است.