*برای مشاهده به ادامه مطلب بروید*


خوب گوش کن صدای خنده های خدارا میشنوی

 

 که به آن چه محال می دانی میخندد...
هیچ وقت خودت را باد نکن

 

چرا که کوچک ترین سوزن تو را می ترکاند !
هرگز در زندگی این دو را ابراز نکنید

 

اول آنچه نیستید ‌‌‌‌‌‌٬ دوم همه ی آنچه هستید . . .


 


انسان موفق کسی است که در تاریکی دنبال شمع بگردد


نه اینکه منتظر بشیند تا صبح شود . . .
وقتی ارزش ها عوض می شوند

 

عوضی ها با ارزش می شوند
قطره ای کز جوی باری میرود


از پی انجام کاری میروددروغ مثل برف است که هر چه آنرا بغلتانند بزرگتر 

 می شود ...
اشکی که هنگام شکست میریزیم

 

همان عرقی است که هنگام تلاش نریختیم . . .پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آن است که

 

بعداز هر  زمین خوردنی برخیزیزندگی یک مسابقه یا رقابت نیست

پس دلیلی برای مقایسه خود با دیگران وجود ندارد