*برای مشاهده به ادامه مطلب بروید*

 

هفت پند مولانا

 

۱- در بخشش خطای دیگران مانند شب باش


۲-در فروتنی مانند زمین باش


۳-در مهر و دوستی مانند خورشید باش


۴- هنگام خشم و غضب مانند کوه باش


۵- در سخاوت و کمک به دیگران مانند رود باش

 

۶- در هماهنگی و کنار امدن با دیگران مانند دریا باش

 

۷-خودت باش همانگونه که میمانی