پر دندان ترین پستانداران

*برای مشاهده به ادامه مطلب بروید* 


اغلب پستانداران دندان های کمی دارند. دندان های پستانداران چند نوع مختلف دارند که 

کمابیش در همه(با تفاوت های ظاهری) یکسان است؛ دندان های آسیای بزرگ،آسیای 

کوچک،نیش و پیش. امّا دلفین ها و خیشاوندانشان به دلیل زندگی کاملا ماهی خوار،

 دندان هایی کاملا یکسان و مخروطی پیدا کرده اند و تعداد دندان ها هم بسیار زیاد شده

است. در بعضی گونه های دلفین تعداد دندان ها به 250 عدد می رسد!